De meest complete website over de ontwikkeling en het houden van Nishikigoi

Algemene voorwaarden Koi-ontwikkeling.info

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

Algemeen:
Deze website is samengesteld door http://www.koi-ontwikkeling.info met eigenaar Eric Wessels, gevestigd te Almere (hierna te noemen Koi-ontwikkeling).

Rechten van intellectuele eigendom:
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, beeldmateriaal, geluidsmateriaal , formats, software, merken en domeinnamen berusten bij Koi-ontwikkeling, respectievelijk haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Koi-ontwikkeling en/of haar leveranciers, behoudt Koi-ontwikkeling zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Toegestaan gebruik:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker die gebruik maakt van de website dan wel van de aangeboden diensten van Koi-ontwikkeling. Iedere gebruiker of bezoeker geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om:
  1. inbreuk te plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Koi-ontwikkeling en/of derden
  2. anders dan een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koi-ontwikkeling, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren
  3. de inhoud van de website binnen de kaders van een andere website te laten verschijnen zonder dat Koi-ontwikkeling daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Het is u wel toegestaan om alleen een verwijzing middels een informatieve link op te nemen naar de website toe op een andere website
  4. de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken of te verwijderen

Beschikbaarheid:
Een ieder die gebruik maakt van de website van Koi-ontwikkeling is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Koi-ontwikkeling, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Koi-ontwikkeling wordt bij voorbaat gevrijwaard voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Aansprakelijkheid en vrijwaring:
Koi-ontwikkeling is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Koi-ontwikkeling zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Koi-ontwikkeling is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Tevens is Koi-ontwikkeling niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Koi-ontwikkeling worden aangeboden.
Koi-ontwikkeling garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Koi-ontwikkeling garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. U vrijwaart Koi-ontwikkeling voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige:
Koi-ontwikkeling behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Koi-ontwikkeling en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Respecteer onderstaande licentie wanneer u content kopieert van deze site:

Creative Commons sharing information
Creative Commons Attribution
Creative Commons non-Commercial

Heeft u gezien dat koi-ontwikkeling.info helemaal vrij is van banners en andere reclame? En zou u graag willen dat dit in de toekomst ook zo blijft?
Overweeg dan een kleine bijdrage en klik op de button hieronder, alvast bedankt hiervoor!

Koi-Ontwikkeling.info gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook worden cookies en scripts van Facebook, Twitter, en Google gebruikt om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Indien u hiermee niet kan instemmen dient u uw browser direct af te sluiten en de website niet te gebruiken. Meer informatie kunt u lezen in de Cookie- en privacy-verklaring.